Historia

Odling har förekommit på vår mark sedan 1939.
Under kriget hyrde staden ut odlingslotter för 5 kronor per år!
Avgiften höjdes successivt och blev så småningom hela 20 kronor.
Föreningen har fortfarande flera aktiva medlemmar som varit odlare här sedan fyrtiotalet. De har berättat om de praktiska förutsättningarna på den tiden. Vatten till odlingarna kunde man ta från det dike som löper genom området i riktning mot Kyrksjön. Odlarna hade också nedgrävda tunnor med vatten. Så småningom fick man tillgång till en vattenpost med kran vid Spångavägen. Den var också tillgänglig för alla som passerade förbi området.

I början av 80-talet förbereddes en föreningsbildning på önskemål av Stockholms stad. Odlingsområdet utvidgades, man anlade ett vattenledningssystem, reste upp staket och uppförde en uthusbyggnad. År 1983 tillsattes en interimsstyrelse.

Från början var antalet odlingslotter 175 stycken fördelade på tre instängslade odlingsområden. Den totala ytan av 26.023 kvm. Efter bara några år avställes ett tiotal lotter längs Spångavägen. Ytterligare ett antal lotter har avskilts under 90-talet.

År 1997 bildades Kyrksjölötens naturreservat. Förberedelser hade då pågått under flera år. Ändamålet med naturreservatet är att skydda områdets vetenskapliga och kulturella värden. Här finns de Geer-moräner som har riksintresse.